top of page

Regulamin

& 1.

ZAPISY NA ZAJĘCIA

1. Na zajęcia mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat.
2. Zapisu na zajęcia do danej grupy można dokonać w następujący sposób:
2.2. wypełniając formularz zapisu dostępny na stronie ​www.taniecwrehabilitacji.pl

2.3. mailowo na adres ​krystyna.rudowska@gmail.com
2.4. osobiście przed lub po zajęciach w miejscu, gdzie zajęcia się odbywają
3. Decyzję o przynależności do danej grupy: Grupa I - Poziom podstawowy, Grupa II - Poziom średnio zaawansowany - ogólny czy Grupa III - widowisko, turniej, przedstawienie, taniec w parach, podejmują instruktorzy, na podstawie dokonanej oceny poziomu i umiejętności uczestnika,.
4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, a o ilość osób w danej grupie decyduje Instruktor. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zapisów i opłat.
5. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc przewidzianych w danej grupie, będzie tworzona lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsca w grupie istnieje możliwość dołączania osób z listy rezerwowej w kolejności w jakiej zostali zapisani na listę rezerwową.

6. Klub ma prawo do rozwiązania grupy i odwołania zaplanowanych zajęć w przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób w danej grupie. Wszystkie uiszczone opłaty a nie wykorzystane z powodu rozwiązania grupy lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od uczestnika (jak np. zbyt mała ilość uczestników, choroba Instruktora i brak możliwości zastępstwa) będą zwracane.

7. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały opłaty PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ, będą skreślane z listy.

§ 2.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

1. Opłatę za cały miesiąc zajęć należy dokonać osobiście bezpośrednio przed zajęciami u instruktora, tylko gotówką i za​ miesiąc z góry (najpóźniej na ostatnich zajęciach w miesiącu za miesiąc następny.)
2. KARNET za 4 zajęcia w miesiącu, raz w tygodniu po 90 min. kosztuje 160 pln. Obecność na zajęciach potwierdzamy własnoręcznym podpisem na liście obecności. ​

§3

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

​1. Klub zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym miesiącu

2. W szczególnych przypadkach Klub zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć w danej grupie do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie.
3. Uczestnikami zajęć są osoby, które wypełniły Formularz zgłoszeniowy (akceptując Regulamin) i uiściły opłatę za zajęcia.

§ 4.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ PRZEZ KLUB i ZASTĘPSTWA

1. KLUB powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć w przypadkach losowych za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w recepcji, w miejscu i czasie w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia.
2. KLUB zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

2.1. zapisania się na zajęcia mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do rozpoczęcia zajęć na danym poziomie;
2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia w danej grupie poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do kontynuacji zajęć i braku osób na liście rezerwowej;

​​

§ 5.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.. 2. Uczestnik zajęć powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.

4. Na salę w której odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w zmienionym obuwiu, bez sliskiej powierzchni. Dla własnego komfortu uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie lekki przewiewny strój sportowy. Informacji o stosownym obuwiu i stroju udzielaję instruktorzy lub recepcja.

5. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie zajęć Klub nie odpowiada, uczestnik może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży a recepcja ma obowiązek wezwać policję.

6. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
7. Od uczestników zajęć wymagane jest przed rozpoczęciem zajęć zaświadczenie od lekarza dotyczące braku przeciwskazań do uprawiania tego typu aktywności (zajęcia taneczno ruchowe), jaka realizowana będzie podczas zajęć lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku takich przeciwskazań w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 6.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) jest Klub. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie jego wyżej wymienionych danych osobowych przez Klub dla celów organizacji zajęć, poprzez podpisanie Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik zajęć może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub uczestnik, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji uczestnika.

​PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uprzejmie informujemy, że Klub przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
• imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia,
• imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku założenia konta na naszej stronie www,
w świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Klub Tańca dla Zdrowia. Z administratorem można się kontaktować na adres e-mail: krystyna.rudowska@gmail.com​ lub za pomocą formularza na stronie www.taniecwrehabilitacji.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Klub polegają na oferowaniu uczestnikom zajęć produktów i usług z zakresu oferty Klub Tańca dla Zdrowia i nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności. 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania uczestnikom zajęć kompleksowej informacji na temat zajęć.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na naszej stronie www lub w miejscach zajęć.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

§ 7.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją uczestnicy zajęć powinni zgłaszać do recepcji na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć.​

§ 8.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Klubu (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody. W celu ochrony wizerunku zabrania się fotografowania lub filmowania uczestników zajęć bez ich zgody. Żadne materiały, o jakich mowa nie mogą być publikowane, rozpowszechniane, powielane bez zgody Klubu na jakimkolwiek polu eksploatacji

  2. Ponieważ celem jest przygotowanie unikalnych autorskich programów treningowych dla grup, Klub zastrzega sobie prawo filmowania i fotografowania uczestników zajęć podczas odbywających się zajęć oraz dokumentowania przebiegu zajęć przy pomocy fotografii i filmu, jak również publikowania uzyskanych w ten sposób materiałów na stronach internetowych . Materiały te mogą być wykorzystywane jedynie jako materiał służący realizacji celu. Każdy uczestnik ma prawo obejrzenia materiałów i zażądania usunięcia ich ze strony internetowej. Brak tego typu żądań uznane będzie za zgodę na publikację


 

§ 9.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi Klub a które powstały w wyniku jego działania lub zaniechania.

 2. Na terenie zajęć, obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów z wyjątkiem sprzętu, który jest konieczny z powodu niepełnosprawności uczestnika.

 3. Na salach, gdzie odbywają się zajęcia, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach.

 4. Na salach, gdzie odbywają się zajęcia, podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy danej grupy.

 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami GIS, przed wejściem na salę należy wypełnić ankietę:

 1. Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą? TAK/NIE

 2. Czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za

  granicą? TAK/NIE

 3. Czy Pan/Pani lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem

  epidemiologicznym (kwarantanna)? TAK/NIE

 4. Czy obecnie występują u Pana/Paniobjawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar,

  wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? TAK/NIE

 5. Czy obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w

  objawy u kogoś z domowników ? TAK/NIE

Każdy uczestnik jest obowiązany poruszać się we wspólnych pomieszczeniach w maseczce lub przyłbicy.

Przed wejściem na salę będzie mierzona temperatura.

 

bottom of page